KONŠTRUKTÉR s.r.o., personálna agentúra
Adresa

Bardejovské Kúpele 2037

Callcentrum

Po-Pia: 09h - 16h

Bezplatná infolinka

0800 500 091

Ochrana osobných údajov

Späť na úvodnú stránku

Ochrana osobných údajov

klientov/uchádzačov o zamestnanie/obchodných partnerov


Pri výkone našej činnosti dochádza ku spracúvaniu Vašich osobných údajov. Pre naše spoločnosti KONŠTRUKTER, s.r.o. a  CZECHKONŠTRUKTER, s.r.o. – organizační složka je riadne spracúvanie Vašich osobných údajov dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi podstatná, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa ich spracúvania v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len „zákon“).

 

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na gdpr@konstrukter.sk alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie).

 

Kto spracováva Vaše osobné údaje?

 

KONŠTRUKTER, s.r.o.
Bardejovské Kúpele 2037, 085 01 Bardejov
IČO: 36 514 047

spoločnosť zapísaná v OR okresného súdu Prešov, odd. Sro., vložka 17112/P

tel. kontakt: 054/4774219

e-mail: info@konstrukter.sk

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 

CZECHKONŠTRUKTER, s.r.o. – organizační složka

Nad Tyrkou 103, 739 61 Třinec

IČO: 22 770 966

spoločnosť zapísaná Krajským soudem Ostrava, odd. Ax., vložka 938

tel. kontakt: 054/4774219

e-mail: info@konstrukter.sk

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 

 

Aké osobné údaje spracovávame?

Za účelom online registrácie (Registrácia uchádzačov) sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, telefonický kontakt, emailová adresa, údaje uvádzané v sprievodnej správe, príp. osobné údaje uvedené v zaslanom profesijnom životopise, motivačnom liste alebo inej dokumentácie.
Za účelom kontaktovania uchádzačov prostredníctvom callcentra sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, telefonický kontakt, emailová adresa, osobné údaje uvádzané v profesijnom životopise, motivačnom liste alebo inej dokumentácii.
Za účelom odpovede na Váš dopyt v zaslanom kontaktnom formulári, ako aj v prípade udeleného súhlasu, sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, emailová adresa, telefonický kontakt, údaje uvádzané v sprievodnej správe, IP adresa.
 

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

Sprostredkovania zamestnania a obsadenia inzerovanej pracovnej pozície vhodným uchádzačom: za týmto účelom spracúvame osobné údaje v rozsahu potrebnom na zaradenie uchádzača o zamestnanie – dotknutej osoby do výberového konania na požadovanú pracovnú pozíciu. Vaše osobné údaje spracúvame len na základe právneho základu, ktorý vyplýva z Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad Zákonník práce).
Za účelom online registrácie a za účelom odpovede na Váš dopyt zaslaný prostredníctvom kontaktného formuláru na našej webovej stránke www.konstrukter.sk
Za účelom kontaktovania uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom callcentra.
Na základe Vášho súhlasu –na marketingové účely a propagáciu spoločnosti, zisťovanie spokojnosti klientov.
Poskytnutý súhlas na tieto účely je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby ste mohli  byť oslovovaný s ponukami služieb a akcií. Váš akýkoľvek slobodný súhlas, ktorý jednoznačne potvrdíte môžete kedykoľvek odvolať osobne, písomnou formou zaslanou do sídla Prevádzkovateľa, alebo emailom na gdpr@konstrukter.sk. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Využívame služby aj ďalších sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa našich pokynov a pre nami stanovený účel. Aj s týmito sprostredkovateľmi sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov, alebo sme zaistili, že sa títo ďalší sprostredkovatelia  písomnou formou zaviazali, že budú spracúvať osobné údaje v súlade s GDPR.

 

Takými ďalšími sprostredkovateľmi sú najmä:

ROVNANE consulting, s.r.o. – Ing. Emil Rovňan – zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) a  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Ing. Oto Paluba – ComTec – externý IT technik

JUDr. Stanislav Sulety –poskytovanie poradenstva a právnych služieb

Ing. Marie Pilchová – vykonávanie audítorstva v oblasti účtovníctva

 

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.

 

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?

Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu splnenia účelu, resp. po dobu archivácie ustanovenú zákonom o archívoch a registratúrach. K podrobnostiam o dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás môžete požiadať kedykoľvek a akokoľvek.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu.

 

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, Vaše osobné údaje ním budú na daný účel spracúvané po dobu platnosti tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie  doba, počas ktorej je povinný uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov.

 

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?

Na základe písomnej žiadosti, ktorá je umiestnená na našom webovom sídle www.konstrukter.sk ste oprávnený si od Prevádzkovateľa uplatniť:

 

 

 • Právo na prístup k osobným údajom
   

Podľa § 21 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o nich.

 

 • Právo na opravu osobných údajov
   

Podľa § 22 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

 • Právo na výmaz osobných údajov
   

Podľa § 23 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a), na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c)dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2,
d)osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e)je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
f)sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1.
 

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
   

Podľa § 24 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

 • Právo na prenosnosť osobných údajov

 

Podľa § 26 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

 1. sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm.b) a
 2. spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Uplatnením práva vyššie  uvedeného v odseku nie je dotknuté právo podľa § 23. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
Právo dotknutých osôb nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
 

 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov
   

Podľa § 27 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má:

 1. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 2. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
 3. Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva podľa odsekov 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
 4. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
 5. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8.

 

 • Právo súhlas odvolať
   

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

 

 • Právo podať návrh na začatie konania
   

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

 • Právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
   

Podľa § 28 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na:

 1. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
 2. Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie

a) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

b)vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

 

3. V prípadoch podľa odseku 2 písm. a) a c) je prevádzkovateľ povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

 

4. Rozhodnutia podľa odseku 2 sa nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov podľa § 16 ods. 1 okrem prípadov, ak sa uplatňuje § 16 ods. 2 písm. a) alebo písm. g) a súčasne sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

 

Dochádza  pri spracúvaní  Vašich osobných údajov  k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?

Pri  spracúvaní  Vašich osobných  údajov nedochádza  k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

 


 

Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv – zákazník, dodávateľ, návšteva stiahnete TU!

Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv – zamestnanec stiahnete TU!

Bezpečnostná politika ochrany osobných údajov stiahnite TU!

Na zlepšenie našich služieb používame cookies.